Základy vedení dokumentace sociální služby

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 15 osob
Lektor: Mgr. Jana Liszková

Kurz je zaměřen na porozumění pojmu dokumentace v sociálních službách a pojmům s ní souvisejícími. Účastníci se v rámci kurzu zorientují ve vedení dokumentace služby, a to zejména s ohledem na osobní dokumentaci klientů v kontextu požadavků standardů kvality sociálních služeb, Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a aktuálních legislativních požadavků v oblasti zpracování osobních údajů. Součástí vzdělávacího kurzu je i sdílení konkrétních příkladů dobré i špatné praxe a společné hledání cesty, jak v sociálních službách nastavit systém vedení dokumentace tak, aby byl životaschopný, účelný, nezatěžující, bezpečný a v souladu se zákonnými požadavky.

Klíčová slova: kvalita, standardy kvality, legislativa, vedení dokumentace, proces