Naši lektoři

K zajištění vysoké kvality a odbornosti školených témat spolupracujeme s odborníky na danou problematiku s dlouholetými zkušenostmi. Mezi lektory jsou například zaměstnanci Slezské diakonie, zaměstnanci SCEAV, inspektoři kvality, psychologové, psychiatři, zdravotní sestry, terapeuti aj. 


Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Ředitel CARITAS - Vyšší odborné školy sociální Olomouc, sociální pracovník, konzultant, lektor. V přímé práci s klienty působil dvanáct let - pracoval se seniory, lidmi se zdravotním postižením a lidmi bez domova. Je zakládajícím členem správní rady mobilního hospice Nejste sami, angažoval se v orgánech řady organizací poskytujících sociální služby.

Absolvent prvního výcviku inspektorů kvality, podílel se na tvorbě, zavádění a inovaci standardů kvality, do inspekcí byl zapojený v letech 2002 - 2018. Jako expert pracuje pro Kancelář veřejného ochránce práv, poskytovatele sociálních služeb, úřady veřejné správy. Působil v několika pracovních skupinách MPSV, např. pro transformaci sociálních služeb, přípravu zákona o sociálních pracovnících. Učí na CARITAS - VOŠs Olomouc a na Katedře křesťanské sociální práce CMTF UP Olomouc - Sociální politiku, Aktuální trendy v sociálních službách, Management kvality sociálních služeb. Dlouhodobě spolupracuje s řadou poskytovatelů sociálních služeb, je autorem a realizátorem mnoha projektů financovaných z fondů EU.


Ing. et Mgr. Romana Bélová 

Od roku 2004 pracuje ve Slezské diakonii , kde se věnuje kvalitě, inovacím, projektům a profesnímu rozvoji lidí. Její srdcovkou jsou lidé se zdravotním postižením a jejich podpora k tomu, aby mohli žít kvalitní život v běžné společnosti. Věnuje se také zahraniční spolupráci a přenosu inovací do českého prostředí. Angažuje se v řadě dobrovolnických iniciativ, podílí se na organizaci Kurzů Alfa. V současné době prochází psychoterapeutickým výcvikem v logoterapii a existenciální analýze a věří, že život je sice někdy těžký, ale přesto stojí za to ho žít, protože každý lidský život je hodnotný a zasluhuje si úctu a respekt.   


Petr Eisner, DiS.

Petr Eisner vystudoval sociální pedagogiku a teologii. V sociálních službách pracuje od roku 2000. Absolvoval výcvik sexuálního pedagoga a již 15 let se věnuje převážně práci se sexualitou a vztahy lidí s postižením a znevýhodněním, vzdělává, působí v poradenství a je ředitelem Unie sexuálních důvěrníků ČR v rámci organizace Nebuď na nule, z. s.. Petr je praktik, je autorem mnoha odborných pomůcek a publikací. 


Mgr. Petr Hýl

Vystudoval jsem pedagogiku a v magisterském stupni sociální práci. Jsem absolventem
psychoterapeutického výcviku akreditovaného pro zdravotnictví MOVISA II. a mezinárodního supervizního výcviku.
Na začátku své profesní dráhy jsem se profiloval v drogových službách, působil v Terapaeutické komunitě Renarkon. Komunitu jsem také pět let vedl. Od roku 2013 jsem pracoval v Probační a mediační službě, kde jsem se staral o koordinaci služeb poraden pro oběti trestných činů na Moravě.
Od roku 2010 mám soukromou psychoterapeutickou praxi a od roku 2013 se věnuji supervizi. Lektorování mě baví a naplňuje, věnuji se různým tématům jako jsou drogy, komunikace, supervize, metody poradenské práce. Jsem součástí lektorského týmu psychoterapeutického výcviku Malenovice a KNOSALE, členem České asociace pro psychoterapii a Asociace supervizorů v pomáhajících profesí.


PhDr. Mgr. Markéta Heroutová

PhDr. Mgr. Markéta Heroutová vystudovala na FSS obor psychologie a na PdF MU v Brně obory psychologie, speciální pedagogika a tělesná výchova. Ve své rigorózní práci se věnovala problematice afázie. Absolvovala sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR a dokončuje výcvik v Logoterapii. Má praxi jako odborná asistentka na PdF MU na katedrách speciální pedagogiky a psychologie, kde čtyři roky přednášela. Dva roky pracovala jako psycholožka ve zdravotnictví. Od roku 2005 pracuje pro Slezskou diakonii, kde vede Úsek Brno. Pracuje s rodinami dětí se specifickými potřebami, koordinuje svépomocně rodičovské skupiny a věnuje se psychologickému poradenství, krizové intervenci a terapii.


Radim Kantor

Studoval na VŠB v Ostravě obor Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu. Od roku 2001 pracuje ve Slezské diakonii, na pozici vedoucího oddělení Informačních systému. Věnuje se digitalizaci procesů a jejich zavádění na pracoviště. Zabývá se vytvářením webových stránek v sociální oblasti. Angažuje se v mnoha aktivitách v neziskových organizacích, ozvučování koncertů, konferencí, natáčení akcí, streaming videí a jejich další postprodukční úpravou. V současné době vznikla poptávka na zvýšení znalostí pří používání programu na PC naších zaměstnanců, proto se věnuje jejich proškolení. Absolvoval certifikovaná školení za tímto účelem.


PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová 

Je ředitelkou organizace P-centrum, která se zaměřuje na prevenci, léčbu a doléčovaní závislostí a na podporu rodinám se závažnějšími výchovnými, vzdělávacími a vztahovými problémy. Jako terapeut pracuje s lidmi se závislostí. Je vyškolenou externí inspektorkou kvality v sociálních službách pro MPSV, certifikátorkou pro RVKPP a pro MŠMT. Působí jako supervizorka pro různé typy služeb, na Univerzitě Palackého v Olomouci lektoruje sociální oblasti, působí také jako školitelka v oblasti vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.


Bc. Ingrid Kubiszová

Pracuje jako koordinátor střediska Sociální asistence Frýdek - Místek, Frýdlant nad Ostravicí - sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a také jako psychoterapeut v soukromé praxi. Na PdF UMB vystudovala evangelikální teologii se zaměřením na misijní práci. Více než 20 let se věnuje dobrovolnické práci s dětmi.

Práci s dětmi rozvíjí psychoterapeutickým směrem, absolvovala výcvik Narativní práce s dětským traumatem i jiné kratší výcviky či kurzy. Téma zpracovávání traumatu je jí blízké a věnuje se mu i nadále. Nyní prochází dlouhodobým systematickým výcvikem v poradenství pro děti a rodiče a v psychoterapii dětí. 


PaedDr. Petr Matuška, Ph.D. 

Ředitel Klíče - centra sociálních služeb, p. o. Speciální pedagog, absolvent PdF UP v Olomouci, postgraduálního kurzu "Supervize v sociální práci" (FF UK Praha), výcviku hodnotitelů kvality a inspektorů kvality sociálních služeb (MPSV), kurzu Řízení transformace pobytových sociálních služeb a krátkodobých vzdělávacích aktivit zaměřených na manažerské dovednosti, vedení týmu, pracovně právní problematiku, občanské právo, kvalitu sociálních služeb ad.

Od počátku profesní dráhy působí v oblasti vzdělávání a sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Podílel se na tvorbě a zavádění národních standardů kvality sociálních služeb. Externí učitel PdF UP, spolupracuje s Kanceláří veřejného ochránce práv, MPSV a řadou poskytovatelů sociálních služeb a vzdělavatelů v této oblasti formou expertní, lektorské, supervizní, konzultační a auditorské činnosti.

Aktuálně se podílí na reformě psychiatrické péče v ČR.Mgr. Hana MAZALOVÁ

Po ukončení studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci působila jako učitelka a následně jako ředitelka speciální školy. Pracuje v příspěvkové organizaci Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb ve Šternberku, kde je poskytována podpora a péče osobám s mentálním a kombinovaným postižením. 

V rámci implementace standardů kvality sociální služeb do praxe realizovala množství nejrůznějších aktivit v roli inspektora, auditora, konzultanta, lektora či metodika. Účastní se rozvojových projektů, jejichž výstupy zvyšují kvalitu života osob, které využívají sociální či zdravotní služby.


MUDr. Michal Raszka, PhD.

Pracuji jako psychiatr na akutním psychiatrickém oddělení CNS-CENTRA TŘINEC, s.r.o. a psychoterapeut v soukromé praxi. V minulosti jsem působil v bývalém Psychiatrickém centru Praha (současný Národní ústav duševního zdraví), kde jsem se výzkumně věnoval vztahu psychoterapeutického efektu v souvislosti s disociativními stavy, úzkostí a změnami elektroencefalografické aktivity. Jsem lektorem hlubinně zaměřeného psychoterapeutického výcviku S.U.R. a členem výboru Neuropsychiatrického fóra z.s., které se snaží o užší propojení mezioborové spolupráce. V současné době se kromě klinické praxe věnuji lektorské činnosti pro pracovníky v sociálních službách a také tématu neuropsychoterapie. Považuji se za psychoterapeuticky smýšlejícího psychiatra.

Semináře se snažím vytvořit na míru skupině a jednotlivcům. Mým cílem je předat osobní zkušenost s klienty, hovořit otevřeně o tom, co funguje v přístupu k lidem a dle možností nechat toto zakusit i skupinu. Kombinuji přístup motivačních rozhovorů se zkušenostmi z akutního oddělení a individuálních psychoterapeutických sezení.


Mgr. Eva Slezáková

Koučka, supervizorka, lektorka a manažerka. Specializuje se na práci s týmy i s jednotlivci, kteří mají zájem se profesně a osobnostně rozvíjet.

Vystudovala

• Střední zdravotnickou školu, obor všeobecná sestra, 1998.

• Pedagogickou fakultu UP Olomouc, obor učitelství pro zdravotnické školy, 2004

Je absolventkou:

• Výcviku Solutions focus - komplexní výcvik v psychoterapii a koučování zaměřený na řešení (Dalet, z. s. v rozsahu 710 hodin), 2019. Výcvik je schválen Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP pro zdravotnictví.

• Základního tréninku v Otevřeném dialogu ( Narativ, 128 hodin); 2019

• Supervizního kurzu (NCO NZO, v rozsahu 100 hodin); 2009

• Kurzu psychoterapeutických přístupů (NCO NZO, 240 hodin); 2008

Od roku 2004 je lektorkou kurzů pro zdravotníky, sociální pracovníky, pedagogy:

Témata: Komunikace; Profesní dovednosti; Prevence stresu a syndromu vyhoření; Strategie zvládání stresu; Duševní hygiena; Interpersonální dovednosti; Psychologické přístupy v jednání s klientem / pacientem; Komunikační strategie v týmu;

Od roku 2009 týmový supervizor a týmový kouč; Od roku 2016 individuální supervizor a individuální kouč Zaměření na rozvoj týmů, hledání řešení problémů v týmu; Upevňování týmové spolupráce; Péče o duševní hygienu; Posilování strategií zvládání stresu; Profesní a osobnostní rozvoj týmů i jednotlivců


Bc. Jan Syrový

Od roku 1994 působil jako sociální pracovník, pracoval s různými cílovými skupinami (lidé s duševním onemocněním, uživatelé návykových látek, mentálně postižené osoby, děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením). Působil ve vedoucích pozicích například jako ředitel střediska Diakonie ČCE nebo vedoucí kontaktního centra. Od roku 2006 působí jako inspektor kvality sociálních služeb, konzultant, poradce, lektor a supervizor v oblasti managementu kvality sociálních služeb. Podílí se na vypracování doporučených postupů Ministerstva práce a sociálních věcí, spolupracuje s různými institucemi (například Česká asociace streetwork, Krajský úřad Královéhradeckého kraje).


ThDr. Miriam Szkeová, PhD.

 Pochází ze Slovenska. Po studiu evangelické teologie v Bratislavě a klinického pastorálního vzdělávání v Kanadě sloužila jako ordinovaná ve sboru evangelické církve a pak jako nemocniční kaplanka ve fakultní i onkologické nemocnici. Je spoluautorkou knihy "Sprevádzanie ťažko chorých a zomierajúcich". Od roku 2013 pracuje jako koordinátorka duchovní služby ve Slezské diakonii a v církvi se věnuje nemocničním kaplanům. Je členkou Asociace nemocničních kaplanů v ČR, Společnosti pro poradenství a pastorální psychologii v Polsku a účastní se řady evropských konferencí. Společně s manželem Bartolomějem rádi poznávají nová místa a odpočívají na horách, u vody i na zahradě. 


Ing. Jana Sladká Ševčíková, PhDr.

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, zakladatelka a ředitelka Centra Anabell, od roku 2002 jediného poskytovatele sociálních služeb pro osoby s poruchami příjmu potravy a jejich blízké v ČR. Současně také supervizorka a lektorka, inspektorka kvality sociálních služeb. Od roku 2018 působí na MZ ČR v rámci reformy péče o duševní zdraví a specializuje se na zvyšování kvality péče a naplňování lidských práv osob s psychiatrickými diagnózami, konkrétně jako manažerka kvality péče pro Psychiatrickou nemocnici Brno a pro Dětskou psychiatrickou nemocnici Velká Bíteš.


Mgr. Marek Tkáč

V roce 2001 absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze, obor sociální práce. Již od studií se profesně profiluje v oblasti řešení konfliktů a práce s pachateli a oběťmi trestných činů v Probační a mediační službě (PMS). V průběhu svého dlouholetého působení u PMS byl aktivní ve všech oblastech odborných činností, specializoval se na mediační činnosti a práci s oběťmi trestných činů. Současně působil na různých vedoucích pozicích.

Je lektorem pro vzdělávací aktivity PMS a Justiční akademie. Od ledna 2021 vede programové centrum PMS pro Severomoravský soudní kraj, v němž rovněž působí jako lektor resocializačních programů pro pachatele trestných činů.

Dlouhodobě se aktivně věnuje také mediacím v civilních věcech - je členem týmu mediátorů Poradenského a mediačního centra v Ostravě při Asociaci sociálních asistentů. Vede kurzy metod zvládání konfliktních situací a rozvoje restorativní praxe.

Ve své mediační, koučovací a supervizní praxi vychází z přístupu zaměřeného na řešení.

PaedDr. Blanka Veškrnová 

Založila v r. 1999 Práh jižní Morava, z.ú, organizaci, která poskytuje komunitní služby pro lidi s těžkým duševním onemocněním. Je členkou Rady vlády pro duševní zdraví (od r. 2019) a Odborné rady MZČR pro odbornou garanci Strategie reformy psychiatrické péče (od r. 2017). Je garantem pro sociální oblast projektu Deinstitucionalizace v Jihomoravském kraji a zároveň je Manažerkou kvality pro JMK. Je předsedkyní Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví. Za svou práci v oblasti péče o duševní zdraví získala Cenu ministra zdravotnictví.

Motto: Kde je vůle, tam je i cesta! 


Ing. Pavel Vopalecký, M.A.

Ing. Pavel Vopalecký, M.A. je velmi zkušený trenér veřejného projevu a rozmanitých zákoutí komunikace. Má roky praxe v rozhlasové branži, v přednášení i v provázení živých akcí až po tisícové zástupy. Vede workshopy a semináře, vyučuje osvědčené principy, trénuje praktické postupy a konzultuje pro řadu osobností i firem. Je autorem komplexního online tréninku www.akademiemluveni.cz.

V dospívání těžce zadrhával v řeči. Tím se naučil vnímat hlubší úrovně spojení s lidmi a dnes mimo jiné přednáší a trénuje principy "celostní komunikace", která jde daleko za slova, jež vyslovujeme.


Mgr. Lenka Waszutová, MBA

Je absolventka vzdělávacích oborů sociální práce a management, 15 let se věnuje personální práci a public relations, je konzultantkou a lektorkou pro oblast práce s lidmi v organizacích poskytujících sociální služby. Mezi její specializace patří HR, PR a je nadšenec pro inovace, kreativní přístup a jejich aplikace do praxe. Současně působí jako tisková mluvčí a má kvalifikaci kariérového poradce pro zaměstnanost. Je přesvědčena o tom, že za úspěchy organizací stojí úspěšní a motivovaní zaměstnanci a primární roli vedoucích zaměstnanců je objevovat potenciál lidí a rozvíjet ho.


Bc. Veronika Židková 

Ráda hledám cesty, nové výzvy a věřím, že když člověk něco chce, tak to vždy jde - jen stačí najít tu správnou cestu. A tímto se řídím po celou dobu svého působení v sociální oblasti, tedy od roku 2005. Profesní praxi jsem získala především v práci s lidmi s poruchou intelektu, s lidmi s kombinovaným postižením, a skrze Dobrovolnické centrum také s lidmi s duševním onemocněním, se seniory nebo pacienty dlouhodobě hospitalizovanými v nemocničním zařízení.

A jelikož jsem se za roky své praxe vždy snažila najít cesty a vhodné metody práce s každým, s kým jsem pracovala, oslovily mne metody jako je Alternativní a augmentativní komunikace, metoda VOKS, vzdělávací, kreativní a prožitkové techniky pro práci s lidmi s postižením, práce s lidmi s problémovým chováním. Metoda, která je pro mne poslední dobou nejatraktivnější je práce ve Snoezelen prostředí a rozvoj klientů skrze jejich smyslové vnímání.