Reference

Komunikace s lidmi s duševním onemocněním

A2019/0708-SP/PC/VP

MUDr. Michal Raszka, PhD.

17.09.2019

Ujistila jsem se, že lze najít způsob, jak pracovat s klientem s hraniční poruchou osobnosti.

Nové postupy při práci s duš. nemocným klientem, příklady z praxe.

Získala jsem přehled v duševních nemocech a jejich rozpoznávání.

Příběhy z praxe, konkrétní příklady jak mluvit s lidmi s duševním onemocněním.

Kurz byl vynikající.

18.02.2020

"Jak přistupovat a lépe chápat klienty s psychickou poruchou, což je přínosem pro mou práci, jelikož tak můžu prohloubit důvěru klientů k mé osobě, jejich nemoc budu lépe chápat a budu vědět, jak k nim lépe přistupovat.

Zajímavé příklady z praxe, jelikož je to pro mě lépe uchopitelné než teorie.

Perfektní lektor s letitou praxí.

28.01.2020

Jsem moc ráda za informace ze strany lékaře, z pozice soc. pracovníků jsme měli v některých případech zkreslené představy - děkuji :-). Konkrétní příklady byly inspirativní. Určitě jsem si rozšířila znalosti o příznacích jednotlivých nemocí, budu si snad jistější v jednání s klienty. Děkuji i za konkrétní rady ke komunikaci s klienty s duševním. onemocněním, se sanitkou....

Dobrý humor lektora.

Hodně zajímavého a použitelného v praxi.

Cenné byly postupy, jak prakticky postupovat při volání RZ, také jak postupovat při agresi klienta.


Trauma - úvod do problematiky a základy přístupu k traumatizovanému jedinci

A2019/0694-PC

MUDr. Michal Raszka, PhD.

04.02.2020    

Naučila jsem se, jak přistupovat k lidem s traumatem, jak chránit sebe, aby mne to "nevtáhlo".  

Naučila jsem se lépe pochopit a rozeznat rozdíly mezi stresem, úzkostí, traumatem.

Uvědomila jsem si poznatky co je důležité, navázat s klientem pocit bezpečí, přijetí, ocenění.


Úvod do asertivity v sociální oblasti

A2019/0701-SP/PC

Mgr. Lenka Waszutová, DiS. MBA

06.02.2020

Celý kurz byl zajímavý, stručný, čas rychle utekl, z každé části jsem si něco odnesla.

15.11.2019

Naučila jsem se, jak můžu zareagovat v nečekaných situacích, jak umět asertivně odpovídat na útočné dotazy. Celý kurz byl zajímavý, prokládaný interaktivitou.


Poskytování první pomoci u terénních, ambulantních a nízkoprahových sociálních služeb

A2019/0713-SP/PC/VP

Mgr. Libuše Koppová

27.02.2020

Nové metody poskytování první pomoci.

10.03.2020 

Získala jsem spoustu praktických rad a nové informace o konkrétních nemocech, úrazech....

Osvěžila jsem si první pomoc, získala přehledný materiál pro další využití. 

Kurz byl velmi zajímavý, byl prokládaný kazuistikami, bylo to velmi poutavé.

11.03.2020

Praktické rady - rozpoznávání určitých situací, např. mrtvička, infarkt, ukázky filmové a příklady z praxe.

16.10.2019

Naučila jsem se jak se zachovat, když bude potřeba někomu poskytnout první pomoc, jak v práci tak v soukromém životě.

Důležitý byl celý kurz. Nebudu se cítit tak zaskočena, pokud budu muset řešit první pomoc u klientů.

30.10.2019

Výborné podání tématu, jasné, praktické.

06.11.2019

První pomoc názorně na figurínách, také příběhy z letité praxe lektorky, praktické tipy a postupy.


Přímá práce s klientem z pohledu standardů kvality sociálních služeb

A2019/0700-SP/PC

PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.

04.03.2020

Kurz byl vemi přínosný, jak teoreticky, tak pro využití v praxi.

Prohloubení pohledu zejména na standard č. 3, veřím, že použiji v praxi.

Nový úhel pohledu na standard 3- 4.

Jednání se zájemcem, využití v praxi (praktické příklady)

Celý kurz byl užitečný a zajímavý. Výměna zkušeností s ostatními a zkušenosti z praxe lektora.

11. 12. 20119

Ujasnila jsem si základní náležitosti procesu jednání a uzavírání smlouvy.

Je iluze, že klientovi naplníme všechny jeho potřeby - hledání průniku nabízených služeb a potřeb/cílů klienta. Super byly legislativní postřehy k ochraně os. údajů nebo k detenci.

Celý kurz byl zajímavý, protože byly i uváděny věci v praxi.


Psychosociální dovednosti

A2019/1104-SP/PC/VP

Mgr. Eva Slezáková

12.03.2020

Vše mě zajímalo, bylo to přínosné.

Orientovat se i sama na sebe, vyhodnotit, co ještě mohu zlepšit ve své práci, aby byla efektivnější vůči klientům i organizaci 

Zamýšlela jsem se nad svou prací a vztahy vůči uživatelům. Klady x zápory.

Naučila jsem se vytvořit svůj profesiogram, zjistila jsem své silné a slabé stránky.


Sociální začleňování v praxi sociálních služeb

A2019/0704-SP/PC

Mgr. et Ing. Romana Bélová

08.06.2020

Odpovědi ostatních účastníků kurzu, práce s komunitami, hezký, srozumitelný výklad lektorky.

Obohacující byly zkušenosti ostatních + řešení případů.

Podrobný popis plánování zaměřeného na člověka.


Faktory a kořeny vzniku závislostí

A2019/0698-PC/SP

Ph.Dr. et Mgr. Dagmar Krutilová

24.10.2019

Celý kurz byl zajímavý a velmi poučný.

Zaujalo mne kolo změny, anketa byla super.

Prohloubila jsem si znalosti v oblasti drogové tématiky - závislostí.


Praktický nácvik komunikace s depresivním a suicidálním klientem

A2019/0715-SP/PC

MUDr. Michal Raszka, PhD.

05.11.2019

Vyzkoušela jsem si, jak vést komunikaci s depresivním a suic. klientem. Jaké otázky používat, čemu se vyvarovat.

Naučila jsem se strukturu rozhovoru, včetně otázek a odpovědí.