Obchodní podmínky


Diakonický institut zastoupený Ing. Bronislavem Kostkou, IČ 73633682, zapsán v rejstříku Ministerstva kultury pod číslem 17-023/2005-12776, poskytuje služby v oblasti poradenské a konzultační činnosti, mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání školení a kurzů včetně lektorské činnosti. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi Diakonickým institutem a účastníky vzdělávacích aktivit a je pro obě strany závazný.

Vymezení smluvních stran

Poskytovatelem služeb je Diakonický institut se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ 73633682 (dále jen "poskytovatel").

Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku vzdělávacích či jiných služeb prostřednictvím elektronické přihlášky na webových stránkách poskytovatele, případně mailem či telefonicky (dále jen "objednatel").

Rozsah služeb

Poskytovatel nabízí zejména vzdělávací aktivity pro pracovníky v oblasti sociálních služeb, jako jsou akreditovaná školení (MPSV), interní školení, semináře, kulaté stoly, odborné konference, odborné konzultace, audity v sociálních službách aj. (dále jen jako "aktivita").

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je v souladu s nařízením GDPR. Bližší informace jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

Objednávky, přihlášky, registrace na aktivity

Přihlášky se stávají závaznými ve chvíli jejich písemného podání formou e-mailové přihlášky či zaevidováním v elektronickém systému přihlašování. V přihlášce jsou zpracovávány osobní údaje objednatele za účelem zajištění aktivit, plnění smluvních závazků a pro účely nabídky aktivit. Osobní údaje jsou zpracovávány dle Informačního memoranda pro účastníky aktivit.
Zaslané přihlášky jsou závazné. Zaregistrování na aktivity je možné nejpozději 3 kalendářní dny před konáním aktivity, není-li v anotaci aktivity uvedeno jinak. Objednatel může od objednávky ustoupit a to nejpozději 5 pracovních dní před realizací aktivity. Odesláním přihlášky je vyjádřen ze strany objednatele souhlas s obchodními podmínkami Diakonického institutu.
Přihlášky jsou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity aktivity. Při zaslání objednávky přes elektronický systém obdrží objednatel potvrzení o registraci na aktivitu na e-mail, který zvolil při registraci do elektronického systému. Registraci do systému je nutno provést při prvním přihlášení, při dalším přihlášení se již není nutno registrovat, stačí pouze přihlášení. Při zaslání objednávky e-mailem je objednávka závazná po potvrzení jejího přijetí (nejpozději do dvou pracovních dní).

Storno podmínky

Změny objednávek a storno je možno provést pouze písemně - v elektronickém systému přihlašování, případně e-mailem. Objednatel má právo na odstoupení od objednávky bez storno poplatku nejpozději 5 pracovních dní před konání aktivity, po uplynutí této doby jsou nastaveny storno poplatky ve výši:


Kurzovné se v případě nedostavení na aktivitu nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Storno poplatek se nezapočítává v případě, že za účastníka aktivity bude zajištěn adekvátní náhradník.

Fakturace

Účastnický poplatek je účtován po realizaci aktivity, není-li stanoveno jinak. Způsob úhrady je preferován fakturou, po domluvě je možná úhrada v hotovosti na základně zjednodušeného daňového dokladu. V případě platby převodem je nutno platbu provést dle instrukcí na faktuře s uvedením variabilního symbolu.

Slevy

Pro zaměstnance Slezské diakonie a Slezské církve evangelické a. v. je stanovena základní sleva z ceny aktivity ve výši 20%.

Osvědčení, potvrzení o účasti

Z každé aktivity je na žádost objednatele vystaveno osvědčení, případně potvrzení o účasti. Tato žádost je vnímána jako podaná ve chvíli, kdy jsou uvedeny osobní údaje objednatele v přihlášce na aktivitu.

Objednatel je povinen udat pravdivé osobní údaje, v případě chybného uvedení data narození aj., je poskytovatel povinen vydat opravené osvědčení. V případě ztráty osvědčení/potvrzení objednatelem vystaví poskytovatel na základě písemné žádosti duplikát.

Organizační záležitosti

Prezence účastníků je zahájena 30 minut před zahájením aktivity. Časová dotace jednotlivých aktivit je vždy v anotaci, která je přístupna na webových stránkách, případně v pozvánce rozesílané mailem před konáním aktivity. Čas ukončení aktivit je brán jako minimální, v případě dotazů ze strany účastníků je možno prodloužit aktivitu, max. však o 30 minut.

Dřívější ukončení, než avizovaná časová dotace aktivity dle anotace, není možné. V případě nutnosti dřívějšího odchodu je objednatel povinen o této skutečnosti informovat poskytovatele.

Diakonický institut si vyhrazuje právo na změnu (změna lektora, data a místa konání aj.) z provozních a organizačních důvodů, také na zrušení aktivity bez náhrady (účastnický poplatek je vrácen ve 100%). V případě změn či zrušení aktivity je poskytovatel povinen informovat včas všechny účastníky - telefonicky či e-mailem.

Závěrečná ustanovení

Odesláním přihlášky na aktivitu objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů dle Informačního memoranda pro účastníky aktivit. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem zajištění aktivit, plnění smluvních závazků a pro účely nabídky aktivit.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 10. 2022