Vnímavá komunikace aneb vedení podpůrného rozhovoru v praxi soc. služeb

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC/VP
Časová dotace 16 hod.
Max. 12 osob
Lektor: MUDr. Michal Raszka, PhD.

Kurz přinese účastníkům teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti vnímavé komunikace. Ta je jedním ze základních pilířů práce v sociálních službách. Pro efektivní spolupráci, a to jak v práci s klienty, tak v pracovním týmu, je nutné neustále budovat bezpečný a důvěrný pracovní vztah. K tomu slouží techniky empatického a aktivního naslouchání. Nedílnou součástí práce v sociálních službách je společné plánování činností s klienty nebo delegování a poskytování zpětné vazby podřízeným. Direktivní přístup, který často automaticky nastává, může vést ke zhoršení pracovního vztahu a k odporu. Aby k tomuto nedošlo, je vhodné citlivě reagovat na potřeby lidí pomocí technik reflexe, ocenění, využívat otevřené otázky a nenásilně informovat. Účastníci kurzu si budou moci pomocí zážitkového způsobu vedení kurzu vyzkoušet praktické dovednosti empatické komunikace tak, aby získané dovednosti uměli použít ve své praxi.

Klíčová slova: podpora, rozhovor, motivace, změna, ocenění, reflexe, empatie