Sociální začleňování v praxi sociálních služeb

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 15 osob
Lektor: Mgr. Ing. Romana Bélová


V rámci kurzu bude představen koncept sociálního začleňování a sociálního vyloučení v kontextu legislativy ČR a budou definovány osoby ohrožené sociálním vyloučením včetně specifik života jednotlivých cílových skupin. Důraz bude kladen na principy sociálního začleňování z pohledu různých typů služeb - pobytových, ambulantních i terénních. Účastníci kurzu budou v rámci případových studií řešit sociální začleňování osob v náročných životních situacích, včetně diskuse nad principem normality v životě osoby ohrožené sociálním vyloučením. Kurz se věnuje překážkám sociálního
začleňování, zejména se zaměřením na infantilizaci a institucionalizaci a způsobům, jak těmto jevům předcházet. Zároveň budou diskutovány oblasti podporující sociální začleňování, jako je komunikace s rodinou a blízkými osobami uživatele služby, komunikace s veřejností a téma motivovanosti osoby ke změně.


Klíčová slova: začlenění, vyloučení, infantilizace, komunikace s rodinou, veřejností, motivace