Sociální práce se seniory

Poslední dny, pokojné umírání

ThDr. Miriam Szőkeová, PhD. 

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2019/1105-SP/PC/VP

Kurz je obeznámením se s procesem umírání v zařízeních sociálních služeb a v nemocničních zařízeních. Účastníci získají základní orientaci v péči o umírajícího člověka a vhled do škály potřeb člověka v terminální fázi. Střídáním teoretických poznatků, zkušeností z praxe a praktických cvičení si účastnici budou moct ověřovat svoje vlastní postoje a reakce v přístupu k umírajícímu klientovi jako k bio-psycho-sociálnímu a spirituálnímu jedinci. Seminář se bude věnovat také komunikaci s rodinou umírajícího klienta a poukáže na spektrum přání, ale i strachů a nadějí rodinných příslušníků. Další cílovou skupinou, kterou seminář neopomine, jsou spolubydlící umírajícího klienta. Významným vyjádřením, na které se účastníci budou učit adekvátně, a citlivě reagovat bude věta: "Já chci zemřít." V neposlední řadě seminář přinese podněty pro účinnou psychohygienu a péči o pečující. Seminář poskytne prostor pro sdílení osobních zážitků, zkušeností a hodnot v této oblasti. Účastníci budou mít zároveň příležitost učit se vzájemně od sebe, reagovat na svoje odpovědi, poskytovat si zpětnou vazbu a reflexi.