Přímá práce s klientem z pohledu standardů kvality sociálních služeb

Akreditovaný kurz MPSV - SP/VP
Časová dotace 8 hod.
Max. 15 osob
Lektor: PaedDr. Petr Matuška, Ph.D., Mgr. Martin Bednář, Ph.D., PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková,
PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová

Kurz se zaměřuje na procesy v přímé práci s klienty sociálních služeb. Jedná se zejména o jednání se zájemcem, uzavírání smlouvy, individuální plánování a návaznost služby na další zdroje. Veškeré teoretické vědomosti a z nich vycházející dovednosti mají za cíl posilovat stávající kompetence pracovníků a stavět na příkladech dobré praxe z daného druhu poskytované služby. Důraz je kladen na provázanost a srozumitelnost získaných informací, dovedností s poskytovaným druhem sociální služby a potřebami cílové skupiny služby.
Cílem vzdělávacího kurzu je orientace účastníků v základních znalostech a dovednostech v oblasti přímé péče s klienty, a to v návaznosti na legislativní požadavky, zejména kritérií standardů kvality sociálních služeb.

Klíčová slova: kvalita, standardy kvality, přímá práce, klient, nastavení spolupráce, hodnocení