Právo na důstojnost v sociálních službách

Akreditovaný kurz MPSV - VP/SP/PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 15 osob
Lektor: Bc. Jan Syrový

Kurz se zabývá tématem lidské důstojnosti v kontextu poskytování sociálních služeb. Účastníci se seznámí s definicí pojmu lidská důstojnost a legislativním ukotvením práva na lidskou důstojnost v lidskoprávních dokumentech, v zákoně o sociálních službách a dalších právních normách. Budou informováni o tom, zda vůbec a v jakých případech je možné legálně a legitimně v rámci sociálních služeb omezit právo na lidskou důstojnost. Kurz jim přiblíží skutečnosti, které mohou vést k porušení práva na lidskou důstojnost v sociálních službách porušit a jaké jsou možné důsledky porušení tohoto práva. Na základě příkladů z praxe je s nimi diskutováno, jak postupovat v některých specifických případech, například v případě konfliktu práva na lidskou důstojnost s právem na osobní svobodu klientů sociálních služeb.

Klíčová slova: lidská důstojnost, legislativa, omezení práv, prevence, ochrana práv a důstojnosti