Pracovníci v přímé práci s lidmi se závislostí, spolupráce a návaznost dalších sociálních služeb

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 20 osob
Lektor: PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová


Kurz je určen pro pracovníky, kteří se ve své práci setkávají s osobami se závislostí na různých návykových látkách a s návykovým chováním. Důraz při školení je kladen na sociální práci a propojení poskytované služby na návazné služby pro osoby se závislostí. Pracovníci se naučí orientovat se v provázanosti péče a podpory určené pro lidi se závislostí. Cílem je naučit pracovníky rozumět dalším návazným službám určeným osobám se závislostí nebo závislostním chováním, a to od možnosti využití služeb terénních, ambulantních, pobytových i sociálně-zdravotních až po možnosti
svépomocných skupin. Cílem je, aby se účastníci kurzu dokázali rychle zorientovat v potřebách klienta se závislostí a dokázali mu nabídnou relevantní pomoc v jeho nepříznivé životní situaci.


Klíčová slova: závislost, návazné služby, potřeby klienta, pomoc a řešení, spolupráce