Metody sociální práce

Facilitace svépomocných skupin - úvod do problematiky

PhDr. Mgr. Markéta Heroutová

Časová dotace: 16 hod.
Max. počet účastníků: 20 
Číslo akreditace: A2020/0084-SP/PC

Úvod do facilitace svépomocných skupin je interaktivní kurz, jehož cílem je seznámit účastníky teoreticky i prakticky se základními principy fungování terapeutických procesů při práci ve skupině. Skupinová psychoterapie je postup, kdy se využívá k léčebným účelům skupinové dynamiky. Svépomocné skupiny mohou existovat naprosto bez odborného vedení, ale v praxi má více než 50 % skupin v nějaké podobě odborné vedení. Krátké seznámení se specifiky jednotlivých psychoterapeutických škol zasadí skupinovou práci do kontextu. Volně interakční skupina s několika málo strukturujícími pravidly se po určité době stane pro účastníky sociálním mikrosvětem. Znamená to, že se "stanou sami sebou" a začnou jednat ve skupině stejně, jako ve světě. V bezpečném prostředí mohou účastníci dojít k hlubšímu sebepoznání, zažít emoční abreakci nebo korektivní zkušenost, případně dostat impuls ke změně jednání. Mezi klíčové terapeutické faktory patří altruismus, soudržnost, univerzalita, interpersonální učení, vedení k akci, katarze, identifikace, rodinná témata v novém světle, sebepoznání, dodávání naděje a existenciální faktory. Důležité je definovat organizační rámec, pochopení stadií vývoje skupiny i role terapeuta/facilitátora a způsob vedení. Prakticky si účastníci semináře zažijí prostřednictvím vytvoření skupinového rámce s využitím speciálních technik skupinové dynamiky, kterou se pokusíme pojmenovat a propojit s teorií.


Poskytování první pomoci v sociálních službách

Mgr. Libuše Koppová

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 15 
Číslo akreditace: A2020/1188 - SP/PC/VP

Kurz první pomoci pro pracovníky sociálních služeb se zaměřuje na poskytování informací pracovníkům o jednoduchých a účelných krocích, které při náhlém ohrožení zdraví či života člověka účinně omezují rozsah a důsledky poškození jeho zdraví. První pomoc je zaměřena na mimořádné situace a stavy, se kterými se mohou pracovníci setkat při poskytování sociální práce v terénní, ambulantní službě nebo ve službách pro osoby bez přístřeší.


Prevence relapsu

PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová

Časová dotace: 16 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2019/1106-SP/PC

Kurz Prevence relapsu je určen pro pracovníky, kteří se v sociálních službách setkávají s klienty, závislými na návykových látkách nebo vykazujícími návykové chování. Vzhledem k vysoké toleranci společnosti k legálním návykovým látkám, jako je zejména alkohol, je počet závislých osob i v sociálních službách vysoký. Závislost je onemocnění, které má své zákonitosti, vývoj i potřebu specifických postupů a pracovníci v sociální oblasti neznají souvislost závislostí především v oblasti medicíny a neurobiologie. Kurz tak rozšiřuje znalosti a postupy ze sociální oblasti do oblasti mezioborové, čímž se rozšiřuje možnost působit na klienty účinněji a tím i zlepšit jejich nepříznivou sociální situaci. Pracovníci se, díky znalosti metod a postupů, jak předcházet některým projevům návykového chování a závislostí, mohou cítit jistější a kompetentnější ve své práci s klienty.


Psychosociální dovednosti

Mgr. Eva Slezáková

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2019/1104-SP/PC/VP

Kurz je koncipovaný teoreticko-prakticky. Kurz je zaměřený na poznání sebe sama v rovině - osobnostní, profesní, emoční a rovině potřeb. Věnuje se bližšímu sebepoznání účastníka, prozkoumání rolí v jeho životě, významu a vlivu emocí v jeho životě a významu a vlivu potřeb, zvládání krizových situací a na základě těchto poznatků si sestaví vlastní profesiogram.


Sociální začleňování v praxi sociálních služeb

Ing. et Mgr. Romana Bélová

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2019/0704 - SP/PC

V rámci kurzu bude představen koncept sociálního začleňování a sociálního vyloučení v kontextu legislativy ČR, budou definovány osoby ohrožené sociálním vyloučením včetně specifik života jednotlivých cílových skupin. Důraz bude kladen na principy sociálního začleňování z pohledu různých typů služeb - pobytových, ambulantních i terénních. Účastníci kurzu budou v rámci případových studií řešit sociální začleňování osob v náročných životních situacích, včetně diskuse nad principem normality v životě osoby ohrožené sociálním vyloučením. Kurz se věnuje překážkám sociálního začleňování, zejména se zaměřením na infantilizaci a institucionalizaci a způsobům, jak těmto jevům předcházet. Zároveň budou diskutovány oblasti podporující sociální začleňování, jako je komunikace s rodinou a blízkými osobami uživatele služby, komunikace s veřejností a téma motivovanosti osoby ke změně.


Trauma - úvod do problematiky a základy přístupu k traumatizovanému jedinci

MUDr. Michal Raszka, PhD.

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2019/0694 - PC

Kurz se zaměří na téma psychického traumatu, jeho vlivu na klienty a charakteristiku práce s traumatizovanými jedinci. V teoretické části se budeme věnovat definici a základním projevům psychického traumatu, následně jeho vlivu na mozek, prožívání, chování, sebepojetí, navazování vztahů a motivace. Důraz bude kladen na proces základního zpracovávání traumatické zkušenosti a jeho zákonitosti. V praktické části se účastníci seznámí se základními stabilizačními technikami a možnostmi komunikace, která vytváří bezpečné a jasné prostředí pro traumatizované jedince. Budeme se také věnovat vlivu častého kontaktu pracovníků v přímé péči s traumatizovanými klienty na jejich psychiku a možnosti psychohygieny.

Syndrom vyhoření a jeho prevence v sociálních službách

MUDr. Michal Raszka, PhD.

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2019/0703 - SP/PC/VP

Lidé pracující v sociálních službách jsou významně ohroženi syndromem vyhoření. Jeho vznik a vývoj má své zákonitosti a zásadně ovlivňuje jak pracovní, tak osobní život jedince. Pracovník trpící syndromem vyhoření může mít negativní vliv na své klienty a kolegy vzhledem ke snížené empatii, angažovanosti a prohlubujícímu se odosobnění. Kurz má za cíl poskytnout celistvé informace o syndromu vyhoření, příčinách jeho vzniku a projevech. V rámci kurzu účastníci budou mít možnost zjistit míru syndromu vyhoření a zmapovat varující signály. Dále se budeme věnovat možnostem, jak se lze aktivně proti syndromu vyhoření bránit na úrovni osobní, tak institucionální. Účastníci budou vedeni k vytvoření vlastního individuálního plánu, který jim může pomoci k vybudování nových návyků zásadních pro prevenci syndromu vyhoření. V neposlední řádě se budeme věnovat tématu supervize jako jedním ze základních pilířů práce se syndromem vyhoření v pomáhající profesi.


Úvod do zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Ing. et. Mgr. Romana Bélová

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 20 
Číslo akreditace: A2020/0081-SP/PC

Kurz je zacílen na poskytnutí základního přehledu o možnostech a přístupech k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zejména pak se zaměřením na osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním. Účastníci získají vhled do problematiky pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením v systému České republiky a také na příkladech úspěšných projektů v zahraničí. První část je věnována ideovému rámci sociálního začleňování těchto osob v rámci pracovního uplatnění a s důrazem na uplatnění práva člověka na práci v kontextu Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Budou diskutovány otázky motivace osob s postižením k práci a motivace podporujících pracovníků. Druhá část kurzu se zaměří na seznámení s právním, sociálním a ekonomickým prostředím ČR jako rámcem pro podporu pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením. Účastníci se seznámí s přístupy v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a také s podporou v rámci systému sociálních služeb. V návaznosti na to bude řešena problematika podporovaného zaměstnávání a jeho fází a principů pro podporu pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce. Poslední část kuru se zaměří na diskusi a praktické příklady spojené s mýty a předsudky kolem otázky pracovního uplatnění osob s mentálním postižením a duševním onemocněním a interaktivní formou budou řešeny konkrétní přístupy a techniky, jak tyto předsudky v běžné společnosti překonávat.


Základní principy multidisciplinární spolupráce

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2019/1103-SP/VP

Kurz "Základní principy multidisciplinární spolupráce" přináší účastníkům vhled do problematiky multidisciplinární spolupráce, jež se sama o sobě objevuje jako jeden z hlavních principů sociální práce a je obsažena v řadě strategických dokumentů ČR i EU. Kurz představí základní východiska potřebnosti MD spolupráce (legislativa, strategické dokumenty, reforma psychiatrické péče ad.), nabídne různé modely složení MD týmů, představí podněty pro jejich fungování a základy komunikace členů MD týmů navzájem, stručně vysvětlí způsob práce MD týmů a hlavní role/činnosti jeho jednotlivých členů. Účastníci kurzu si budou moci v praktické části vyzkoušet modelovou situaci spolupráce tak, aby na vlastní zkušenosti promysleli nejvhodnější postup spolupráce MD týmu.