Kvalita při poskytování sociální služby

Hodnocení procesu poskytování sociálních služeb dle standardů kvality sociálních služeb

PaedDr. Petr Matuška, Ph.D., Mgr. Martin Bednář, Ph.D., PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, PaedDr. Blanka Veškrnová

Časová dotace: 24 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2019/0695 - SP/PC/VP

Kurz seznámí účastníky se základními kompetencemi v oblasti řízení kvality sociální služby, které jim umožní hodnotit a dále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb v návaznosti na veřejný závazek služby. Účastník se dále seznámí s dovednostmi revidovat dokumentaci služby tak, aby odpovídala okruhu osob, kterým je služba poskytována a také aby odpovídaly druhu poskytované služby a zásadám stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Hodnocení zaměstnance v klidu a online

Mgr. Lenka Waszutová, MBA

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2019/0697 - VP

Cílem semináře "Hodnocení zaměstnance v klidu a online" je: Předat základní pravidla pro vedení hodnocení zaměstnance, kdy metodou hodnocení je motivačně hodnotící rozhovor. Ukázat, jak má probíhat správná komunikace manažera s hodnoceným zaměstnancem včetně různých situací. Umožnit hodnocenému i hodnotiteli zvládnout motivačně hodnotícího rozhovor. Upozornit na význam a nezbytnost dobré přípravy na motivační rozhovor a to jak na straně hodnotitele, tak na straně hodnoceného zaměstnance. V návaznosti na provedené hodnocení naučit účastníky stanovit efektivní aktivity rozvojového plánu zaměstnance. Naučit účastníky vést hodnocení zaměstnance on-line formou.


Přímá práce s klientem z pohledu standardů kvality sociálních služeb

PaedDr. Petr Matuška, Ph.D., Mgr. Martin Bednář, Ph.D., PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, PhDr. Mgr. Dagmar Krutilová

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2019/0700 - SP/PC

Kurz se zaměřuje na proces jednání se zájemcem, uzavírání smlouvy, individuální plánování, návaznost služby na další zdroje. Veškeré teoretické vědomosti a z nich vycházející dovednosti budou posilovat stávající kompetence pracovníků a stavět na příkladech dobré praxe z daného druhu poskytované služby. Bude kladen důraz na provázanost a srozumitelnost získaných informací a dovedností s poskytovaným druhem sociální služby a potřebami cílové skupiny služby.


Základy vedení dokumentace sociální služby

Mgr. Jana Liszková

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2019/0699 - SP/PC

Kurz se zaměří na porozumění pojmu dokumentace v sociálních službách a pojmům souvisejícím, zorientování se ve vedení dokumentace služby, zejména osobní dokumentace klientů, v kontextu požadavků standardů kvality sociálních služeb, zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a aktuálních legislativních požadavků v oblasti zpracování osobních údajů. Součástí bude i sdílení konkrétních příkladů dobré i špatné praxe a společné hledání cesty, jak v sociálních službách nastavit systém vedené dokumentace tak, aby byl životaschopný, účelný, nezatěžující, bezpečný a v souladu se zákonnými požadavky.