Komunikace s agresivním klientem

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 15 osob
Lektor: MUDr. Michal Raszka, PhD.


Kurz je zaměřen na téma základního zvládání agresivních projevů u klientů. V teoretické části se věnuje agresi z hlediska jejího základního rozdělení a příčin. Účastníci kurzu se seznámí se základními typickými projevy agrese a s faktory, které agresivní chování ovlivňují. Seznámí se duševními onemocněními, pro které je agresivní jednání typické: mentální retardace, demence, závislost na návykových látkách, psychotické poruchy, vybrané poruchy osobnosti. V praktické části se budou účastníci kurzu věnovat nácviku základních dovedností při jednání s agresivním klientem. Součástí
nácviku budou tzv. deeskalační techniky, reflexe a možnosti ovlivnění vlastních agresivních projevů při práci s klienty.


Klíčová slova: Agrese, příčiny, prevence, řešení, komunikace, agresivní projevy