Komunikační dovednosti

Budování PR neziskových organizací působících v oblasti sociálních služeb

Mgr. Ivo Mludek

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 20
Číslo akreditace: A2020/0078-SP/VP

Cílem kurzu je seznámit absolventy z řad vedoucích pracovníků i sociálních pracovníků neziskových organizací, působících v oblasti sociálních služeb, s potřebností promyšlené, systematické a kontinuální komunikace jejich organizace s veřejností. Díky získaným znalostem by mělo dojít k posílení komunikačních dovedností v oblasti propagace sociální služby a posílení dovedností jejího zviditelnění a tím i zcitlivění veřejnosti ke konkrétním sociálním problémům. To vše pak v druhém plánu přispívá k destigmatizaci klientů sociálních služeb a k podpoře naplnění standardů kvality sociálních služeb. Posluchač se seznámí s hlavními pojmy problematiky PR a jejich specifikou pro neziskové organizace, budováním důvěryhodné značky, osvojí si základy efektivní komunikace s médii, naučí se rozpoznávat důležité nosiče informací a způsoby, jak do nich najít cestu. Dále se seznámí s limity propagace organizace i specifickými možnostmi, které se jí naopak v médiích otevírají díky jejímu zaměření. Obsahem kurzu je i nastínění možností propojení komunikace s fundraisingem při správném využití komplementarity veřejného, ziskového a neziskového sektoru.


Jak jen říci tu špatnou zprávu, a je třeba ji říkat?

Mgr. Lenka Waszutová, MBA

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 20
Číslo akreditace: A2020/0080-SP/VP

Vzdělávací akce, která je určena pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky. Klade si za cíl ozřejmit účastníkům význam sdělení nepříjemných informací, které se pojí s pracovními vztahy. Jedná se o situace, které se v personální praxi nejčasněji objevují. Mezi tyto situace patří upozornění na chyby, nevhodné postoje, chování, sdělování informací, které nejsou pozitivní pro zaměstnance, nadřízené, hodnocení pracovního výkonu, řešení sporu mezi kolegy, nebo uživateli, rodinnými příslušníky. Vzdělávací akce počítá i s vlastními zkušenostmi účastníků, kteří zažívají problém se sdělením, nebo měli problém se sdělením a jeho případným nepřijetím či nepochopením.


Komunikace s lidmi s duševním onemocněním

MUDr. Michal Raszka, PhD.

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 16
Číslo akreditace: A2019/0708 - SP/PC/VP

Vzdělávací program se zaměří na přiblížení projevů vybraných duševních onemocnění, základních informací o možnostech a limitech psychiatrické léčby a možných přístupech v komunikaci s lidmi s duševním onemocněním. Cíleně se budou účastníci vzdělávacího programu věnovat nácviku komunikace v náročných situacích: klient v psychotické atace, agresivní chování, klient se sebevražednými myšlenkami. Součástí vzdělávacího programu bude vhled do uvažování při práci s lidmi s duševním onemocněním z psychiatrického hlediska a diskuze ohledně spolupráce sociálních pracovníků a psychiatrů.


Komunikace s agresivním klientem

MUDr. Michal Raszka, PhD.

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2019/0707 - SP/PC

Kurz se zaměří na téma základního zvládání agresivních projevů u klientů. V teoretické části se bude věnovat agresi z hlediska jejího základního rozdělení a příčin. Účastníci kurzu se seznámí se základními typickými projevy agrese a s faktory, které agresivní chování ovlivňují. Seznámí se duševními onemocněními, pro které je agresivní jednání typické: mentální retardace, demence, závislost na návykových látkách, psychotické poruchy, vybrané poruchy osobnosti. V praktické části se budou účastníci kurzu věnovat nácviku základních dovedností při jednání s agresivním jedincem. Součástí nácviku budou tzv. deeskalační techniky, a také reflexe a možnosti ovlivnění vlastních agresivních projevů při práci s klienty.


Kontakt a dialog

Mgr. Martin Haicl

Časová dotace: 24 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2019/0710 - SP/PC

Kontakt a dialog je interaktivní kurz rozvoje komunikačních dovedností v pomáhající profesi. Kurz nabízí vedle teoretických poznatků i učení prostřednictvím prožitků, modelových situací a sebepoznávání. Kurz je určen pro pracovníky v pomáhající profesi, kteří jsou připraveni (v bezpečném prostředí skupiny účastníků) k sebeuvědomování, sebereflexi, komunikaci a sdílení ve skupině a aktivně se účastnit modelových situací či experimentů (technik ke zvýšení uvědomování). V průběhu kurzu je využíván Gestalt přístup. Kurz rozvíjí uvědomování a dovednosti v oblasti kontaktu a vedení dialogu. Na pozadí základních témat "Práce s emocemi", "Asertivita", "Manipulace", "Práce s konfliktem", "Dramatický trojúhelník", "Komunikace se specifickým klientem" rozvíjí jemné komunikační dovednosti při práci s klientem, dovednost navázat kontakt, zajistit klientovi bezpečí, zajímat se o klientovu situaci, reflektovat sebe, empaticky vnímat klienta, promýšlet vhodné strategie řešení, vybrat nejvhodnější strategii, intervenovat a získat zpětnou vazbu. Kurz rovněž účastníkům nabízí prostor pro případovou práci. Případová práce reaguje na případné potřeby účastníků více propojit získané informace s praktickými dovednosti nebo řešením situace klienta. Případová práce je řešena formou skupinové supervize.


Motivační rozhovory v praxi sociálních služeb

PhDr. Jan Soukup, Ph.D.

Časová dotace: 48 hod.
Max. počet účastníků: 16
Číslo akreditace: A2019/0711 - SP 

Motivační rozhovory jsou poradenským a terapeutickým přístupem zaměřeným na podporu hledání a posilování vnitřní motivace ke změně chování. Mají klinicky ověřenou účinnost a jsou využívány u problémů se závislostmi (alkohol, drogy, tabák, gambling), v sociální oblasti (podpora při osamostatňování, hledání a udržení práce, v preventivních a nízkoprahových službách) a v dalších oblastech (poruchy příjmu potravy, práce s mladistvými, změna nezdravých návyků aj.). Další využití je ve výchovném a nápravném systému - při práci s mladistvými v dětských domovech, výchovných ústavech, v probační službě i ve vězení. Jsou také účinné v prevenci syndromu vyhoření.


Praktický nácvik komunikace s depresivním a suicidálním klientem 

(navazující kurz - povinná účast na jedničce)

MUDr. Michal Raszka, PhD.

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 12
Číslo akreditace: A2019/0715 - SP/PC

Tento kurz navazuje na kurz Specifika jednání s depresivním a suicidálním klientem A2017/0817 - SP/PC. Cílem kurzu bude účastníky prakticky připravit na komunikaci s depresivním klientem a na situaci, kdy se u klienta objevují sebevražedné myšlenky. V úvodu proběhne krátké opakování teorie o depresi a sebevražednosti. Následně budeme v různých podobách nacvičovat možnosti jednotlivých reakcí na projevy klienta. Nácviky budou probíhat jak v celé skupině, kdy se budeme zabývat jednotlivými situacemi z praxe s průběžnými vstupy lektora a účastníků, tak ve dvojicích a trojicích s následnou reflexí proběhlé komunikace. Na základě osobní zkušenosti z cvičných situací budeme upevňovat efektivní způsoby komunikace, které vedou k podpoře a uklidnění klienta a k plánování dalšího postupu. Cílem také bude naučit se mapovat závažnost deprese a sebevražedných úvah, na jejichž základě budou následovat možné kroky vedoucí k reálné pomoci v dané situaci. Součástí kurzu bude také práce se svou úzkostí a nejistotou v konfrontaci s náročnou situací, kdy se klient svěřuje se sebevražednými myšlenkami. Podmínkou účasti na tomto kurzu je absolvování kurzu Specifika jednání s depresivním a suicidálním klientem.


Praktický nácvik komunikace s klientem agresivním nebo nespolupracujícím 

(navazující kurz - povinná účast na jedničce)

MUDr. Michal Raszka, PhD.

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 12
Číslo akreditace: A2019/0717 - SP/PC

Tento kurz navazuje na kurz Komunikace s agresivním klientem A2017/0443 - SP/PC. Cílem kurzu je pomoci zájemcům pracujícím s uživateli sociálních služeb, s výjimkou skupiny klientů s mentální retardací, prakticky se připravit na předcházení konfliktních situací a na jednání s klientem v odporu a s projevy agrese. Ze začátku kurzu proběhne krátké opakování obsahu předchozího kurzu a teorie deeskalačních technik. Důraz bude následně kladen na praktické nácviky komunikace. Nácviky budou probíhat jak v celé skupině, kdy se budeme zabývat jednotlivými situacemi z praxe s průběžnými vstupy lektora a účastníků, tak ve dvojicích a trojicích s následnou reflexí proběhlé komunikace. Na základě osobní zkušenosti z cvičných situací budeme společně mapovat komunikační návyky, které mohou riziko konfliktu zvyšovat a zkoušet nové, které vedou k jeho zmírnění. Součástí kurzu bude také práce se svou úzkostí a nejistotou v konfrontaci s náročnými konfliktními situacemi. Podmínkou účasti na tomto kurzu je absolvování kurzu Komunikace s agresivním klientem.


První pomoc při vedení porad jako součást efektivního řízení

Mgr. Lenka Waszutová, MBA

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 20
Číslo akreditace: A2020/0082-SP/VP

Kurz se zabývá vedením porad u pracovníků středního managementu jako součásti efektivního řízení. Mezi jejich kompetence patří organizování, plánování, rozvoj sociální služby, ale také vedení lidí, díky nimž je možné danou službu provozovat a rozvíjet. Porady jsou platformou pro vyjasňování plánovaných záměrů, změn, očekávání jednotlivých účastníků, proto potřebují dobré vedení. Obsah kurzu je zaměřen na přípravu porady, její strukturu, na role jednotlivých účastníků a na práci s výstupy a to vše při využití případových studií a řešení konkrétních příkladů z praxe tak, aby je účastníci mohli následně převést na svá pracoviště.


Specifika jednání s depresivním a suicidálním klientem

MUDr. Michal Raszka, PhD.

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2019/0718 - SP/PC

Kurz se bude věnovat tématu deprese a sebevražednosti u klientů. V teoretické části se účastníci seznámí s příčinami, projevy a možnostmi léčby depresivní poruchy. Podrobněji se bude kurz věnovat kvalitě depresivního prožitku a jeho vlivu na běžné fungování v souvislosti s přímou prací s klientem a možnostmi pomoci po sociální stránce. Téma sebevražednosti bude obsahovat definici, formy sebevražedného jednání, popis presuicidálního syndromu a vývoje sebevražedných myšlenek a jednání. V praktické části se bude kurz věnovat nácviku komunikace s depresivním a suicidálním jedincem. Součástí budou diskuze a nácviky pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Důraz bude kladen na způsob navazování důvěrného vztahu, vyhodnocení závažnosti deprese a sebevražedných úvah, seznámení s možnostmi jednání a způsoby nabídnutí pomoci.


Umění efektivní komunikace s klientem

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková 
Mgr. Eva Slezáková

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2019/0702 

Kurz Umění efektivní komunikace je zaměřený na vybrané komunikační techniky v sociální interakci s klientem, s rodinou klienta admanipulativního chování, agresivního chování, nespolupracujícím klientem a komunikaci s umírajícím a jeho rodinou. Získají informace o transakční analýze, nedirektivním přístupu, neagresivní/asertivní komunikaci apod. V kurzu se bude věnovat prostor i možným bariérám, jejich dopadu a možnosti jejich eliminace v komunikaci na všech stranách komunikačního modelu.


Úvod do asertivity v sociální oblasti

Mgr. Lenka Waszutová, MBA

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2019/0701 - SP/PC

Tento kurz je zaměřen na představení a využití základních asertivních technik včetně jejich praktického využití při předcházení a řešení konfliktů. Pomocí modelových situací si účastníci vyzkouší jak asertivně komunikovat se spolupracovníky i s klienty. Konkrétně se bude jednat o nácvik naslouchání a kladení otázek, nácvik jednání v náročných situacích, které je potřeba pokud možno bezkonfliktně řešit a také nácvik správného vyjadřování svých potřeb, pocitů, názorů apod. Účastníci kurzu se dále seznámí s tím, jak jednat při slovně agresivním útoku klienta, jak rozpoznat pokusy o manipulaci a jak se jí bránit a také se dozví jak přijímat ocenění a kritiku. Je kladen důraz na zážitkovou formu s řadou cvičení a praktických modelových situací.


Vnímavá komunikace aneb vedení podpůrného rozhovoru v praxi soc. služeb 

(není určeno těm, kteří pracují s klienty s MR)

MUDr. Michal Raszka, PhD.

Časová dotace: 16 hod.
Max. počet účastníků: 12
Číslo akreditace: A2019/0706 - SP/PC/VP

Jedním ze základních pilířů práce v sociálních službách je vnímavá komunikace zohledňující potřeby druhého. Pro efektivní spolupráci je nutné neustále budovat bezpečný a důvěrný pracovní vztah. K tomu nám slouží techniky empatického a aktivního naslouchání. Nedílnou součástí práce v sociálních službách je společné plánování činností s klienty nebo delegování a poskytování zpětné vazby podřízeným. Direktivní přístup, který často automaticky nastává může vést ke zhoršení pracovního vztahu a k odporu. Abychom tomu předešli, je vhodné citlivě reagovat na potřeby lidí pomocí technik reflexe, ocenění, využívat otevřené otázky a nenásilně informovat. Vzdělávací program si klade za cíl teoreticky a následně zážitkovým způsobem uvést účastníky do empatického způsobu komunikace. Součástí semináře budou rozbory videonahrávek, nácvik dovedností ve skupině a ve dvojících či trojicích.