Individuální plánování

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 15 osob
Lektor: Bc. Jan Syrový

Kurz je určen pro základní seznámení s tématem individuálního plánování průběhu poskytování
sociálních služeb. Jeho cílem je seznámit účastníky s tím, co to vlastně je individuální plánování, v
jakém kontextu se individuální plánování realizuje (požadavky právních norem, standardů kvality
sociálních služeb, inspekcí kvality sociálních služeb apod.), a na jakých zásadách je postaveno. Cílem
není poskytnout účastníkům podrobný návod, jak individuálně plánovat, protože v každém druhu
služby a pro každou cílovou skupinu si musí každý poskytovatel sociálních služeb stanovit svůj vlastní,
specifický postup. V rámci kurzu jde spíše o to poskytnout účastníkům základní vhled a porozumění
tématu individuálního plánování tak, aby následně byli schopni plánovat průběh poskytování
sociálních služeb v souladu s účelem, smyslem individuálního plánování tak, aby to byl užitečný
nástroj jak pro ně samotné, tak pro jejich klienty.

Klíčová slova: individuální plán, klient, spolupráce, cíle, hodnocení